• Doel van de instelling en activiteiten om dat doel te bereiken


De Stichting Worldwide Burmese Students heeft als voornaamste doel het ondersteunen van studenten die politiek geïnteresseerd zijn en zich willen inzetten voor vrijheid van meningsuiting en mensenrechten in Burma (ook bekend als Myanmar). De stichting streeft ernaar om uiteindelijk een democratisch Burma te bewerkstelligen.

Om dit doel te bereiken, organiseert de stichting jaarlijks academies in Den Haag en Brussel. Deze academies zijn bedoeld voor studenten die gemotiveerd zijn om bij te dragen aan positieve verandering in Burma. Tijdens deze academies worden de deelnemers voorzien van educatieve en informatieve sessies, workshops en discussies over politieke betrokkenheid, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Deze educatieve evenementen bieden de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden om effectieve pleitbezorgers te worden voor democratische waarden in Burma.

Naast de academies zet de stichting zich in om aandacht te genereren voor haar missie en activiteiten via media-initiatieven. Dit omvat onder andere het verspreiden van informatie en verhalen via diverse media-kanalen om bewustzijn te creëren over de situatie in Burma en de inspanningen van de stichting om positieve verandering te bewerkstelligen.

Het uiteindelijke doel van de Stichting Worldwide Burmese Students is om een verschil te maken in Burma door jonge, politiek geïnteresseerde studenten op te leiden en te inspireren. Door hen bewust te maken van democratische waarden, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting, hoopt de stichting bij te dragen aan een toekomstig democratisch Burma waarin deze principes worden gerespecteerd en gewaarborgd.


  • Hoe de instelling aan inkomsten komt


De Stichting Worldwide Burmese Students verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk door donaties en giften. Deze financiële steun wordt verstrekt door individuen, organisaties en mogelijk zelfs bedrijven die de missie en doelen van de stichting ondersteunen. Deze donaties kunnen een breed scala aan vormen aannemen, waaronder eenmalige bijdragen, periodieke schenkingen en grotere giften.


  • waaraan het geld wordt uitgegeven


Deze financiële middelen worden vervolgens ingezet om de activiteiten van de stichting te financieren, zoals het organiseren van academies, het creëren van bewustwordingscampagnes en het uitvoeren van media-initiatieven. De donaties en giften stellen de stichting in staat om haar missie voort te zetten en bij te dragen aan positieve veranderingen in Burma door middel van educatie en bewustwording.


  • hoe het vermogen wordt beheerd


Het vermogen van de Stichting Worldwide Burmese Students wordt beheerd op een verantwoorde en transparante manier. De stichting hanteert doorgaans een financieel beheersbeleid dat gericht is op het waarborgen van de integriteit en effectieve inzet van de financiële middelen.

Financiële Planning: De stichting ontwikkelt en volgt een financieel plan dat de inkomsten, uitgaven en doelstellingen van de organisatie overzichtelijk in kaart brengt. Dit plan kan jaarlijks worden herzien om rekening te houden met veranderende omstandigheden.


Budgettering: Op basis van het financiële plan stelt de stichting budgetten op voor verschillende activiteiten en projecten. Dit helpt bij het toewijzen van financiële middelen op een doelgerichte manier.


Transparantie: De stichting streeft naar transparantie in haar financiële beheer. Dit kan onder meer betrekking hebben op het delen van financiële rapporten met belanghebbenden, het tonen van inkomsten en uitgaven op de website van de stichting, en het verstrekken van informatie aan donoren over hoe hun bijdragen worden gebruikt.


Over het algemeen wordt het vermogen van de Stichting Worldwide Burmese Students zorgvuldig beheerd om ervoor te zorgen dat het effectief wordt ingezet ten behoeve van de activiteiten en initiatieven die gericht zijn op het verwezenlijken van haar missie.


Chamber of Commerce Number: 84002298

© 2023 worldwideburmesestudents

European Transparancyregister Number: 429191247367-40